+48 22 397 15 80
 
Kup teraz!

MOCAP Standardowe warunki


Regulamin

PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ, ŻE NASTĘPUJĄCE WARUNKI SPRZEDAŻY MAJĄ ZASTOSOWANIE DO WSZYSTKICH SPRZEDAŻY PRODUKTÓW OD X-TREME TAPE.


1. Postanowienia Ogólne
Niniejsze Warunki stanowią podstawę umowy pomiędzy MOCAP Limited ("Sprzedający") a drugą stroną wskazaną na odwrocie ("Kupujący") ("Umowa"). Niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień w standardowych warunkach zakupu Kupującego, niniejsze Warunki mają zastosowanie z wyjątkiem przypadków wyraźnie uzgodnionych pisemnie przez Sprzedającego. Żaden pracownik lub agent Sprzedającego nie ma uprawnień do zmiany tych warunków ani do złożenia oświadczeń lub obietnic dotyczących stanu towarów, które są przedmiotem Umowy ("towary") ich przydatności do jakiegokolwiek celu lub jakichkolwiek innych spraw.

2. Oferty i zamówienia
Wszystkie oferty i szacunki od Sprzedającego są zaproszeniem do działania o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej pisemnie. Zamówienie Kupującego stanowi ofertę i staje się wiążące, gdy Sprzedający wysyła lub zatwierdza potwierdzenie zamówienia. Potwierdzone zamówienie może zostać anulowane lub zmienione wyłącznie za pisemną zgodą Sprzedającego; udzielenie zgody Sprzedającego w żaden sposób nie narusza prawa Sprzedającego do odzyskania od Kupującego pełnego odszkodowania za jakiekolwiek straty lub koszty wynikające z takiego anulowania lub zmiany.

3. Zmienność kosztów
Wszystkie oferty i szacunki wystawione przez Sprzedającego są, o ile nie zaznaczono inaczej, oparte na bieżących kosztach zakupu w sklepie. Wszystkie podane ceny obowiązują tylko przez 30 dni lub do złożenia zamówienia przez Kupującego, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej - po czym mogą zostać zmienione przez Sprzedającego bez uprzedniego powiadomienia Kupującego. Sprzedający zastrzega sobie prawo, powiadamiając Kupującego w dowolnym momencie przed dostawą, o zwiększeniu ceny towaru w celu odzwierciedlenia wzrostu kosztu dla Sprzedającego, który wynika z czynnika znajdującego się poza uzasadnioną kontrolą Sprzedającego, wszelkich zmian żądanych przez Kupującego lub jakiekolwiek opóźnienie spowodowane przez jakiekolwiek instrukcje Kupującego, lub brak udzielenia Sprzedającemu odpowiednich informacji lub instrukcji przez Kupującego.

4. Dokumentacja
Wszystkie katalogi, reklamy i inne oświadczenia składane przez Sprzedającego mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią żadnej części oferty ani umowy, chyba, że zostały wyraźnie przedstawione pisemnie. Wszelkie formy, oprzyrządowanie form, rysunki i projekty stanowią wyłączną własność Sprzedającego. Kupujący zobowiązuje się do zabezpieczenia Sprzedającego przed wszelkimi kosztami, postępowaniami, roszczeniami i żądaniami, na które Sprzedający może zostać pociągnięty do odpowiedzialności w wyniku prac wykonanych zgodnie ze specyfikacją Kupującego, co pociąga za sobą naruszenie patentu lub zarejestrowanego wzoru lub w inny sposób prawnie egzekwowalne prawa osoby trzeciej.

5. Dostawa

(a) Daty dostawy są jedynie oszacowaniem, a Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w jakimkolwiek zakresie za skutki opóźnienia spowodowane w jakikolwiek sposób.

(b) W przypadku, gdy Sprzedający dostarcza towar, miejsce przejęcia dostawy będzie jak najbliżej lokalizacji Kupującego (lub innego uzgodnionego miejsca), tak jak pozwala na to bezpieczna, dostępna droga. Kupujący zapewni na własny koszt robociznę do rozładunku i ułożenia towaru; taka robocizna powinna być dostępna w normalnych godzinach pracy. Uszkodzenie towaru wskutek niedostatecznego dostępu na teren lub nieuważnego planowania odbywa się na ryzyko Kupującego. Kupujący niniejszym zobowiązuje się zwolnić Sprzedającego z wszelkich kosztów i wydatków poniesionych w związku z uszkodzeniem jakiegokolwiek towaru, warsztatów lub maszyn będących własnością Kupującego lub na ryzyko Sprzedającego, wynikających z niedostatecznego dostępu na teren i / lub nieuważnego lub niewłaściwego planowania dostawy przez Kupującego, rozładunku i / lub magazynowania towarów.

(c) Jeżeli towar nie zostanie dostarczony przez Sprzedającego, ale przez niezależnego przewoźnika, dostawa do przewoźnika będzie dostawą przez Sprzedającego do Kupującego. Kupujący ma obowiązek zapoznania się z warunkami przewozu i dostawy przez przewoźnika oraz spełnienia tych warunków.

6. Roszczenia

(a) W przypadku roszczenia wynikającego z jakiejkolwiek wady, w zakresie jakości lub stanie towarów lub ich niezgodność ze specyfikacją, Kupujący powiadomi Sprzedającego (niezależnie od tego czy dostawa zostanie odrzucona) w ciągu 7 dni od daty dostawy lub (w przypadku, gdy wada lub usterka nie była widoczna na podstawie godziwej kontroli) w rozsądnym czasie po wykryciu wady lub usterki. W przypadku, gdy niezależny przewoźnik dostarczył / złożył ofertę dostawy, Kupujący także powiadomi przewoźnika pisemnie o każdym roszczeniu zgodnie z warunkami dostawy lub nie doręczenia dostawy przez przewoźnika, w terminie 7 dni od daty dostawy.

(b) Jeżeli dostawa nie zostanie odrzucona, i Kupujący nie wyśle powiadomienia zgodnie z paragrafem 6(a), Kupujący nie będzie miał prawa do odrzucenia towarów, a Sprzedający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za taką wadę lub usterkę, i Kupujący będzie zobowiązany zapłacić cenę umowną za towary.

(c) W przypadku, gdy jakakolwiek uzasadniona reklamacja dotycząca któregokolwiek z towarów, z powodu jakiejkolwiek wady, w jakości lub stanie towarów, lub ich niezgodność ze specyfikacją, zostanie zgłoszona Sprzedającemu zgodnie z paragrafem 6(a), Sprzedający jest uprawniony (według własnego uznania) do zastąpienia towaru (lub jego części) bezpłatnie lub zwrócenia Kupującemu ceny (lub proporcjonalnej części ceny) towaru, poza tym Sprzedający nie będzie już miał dalszej odpowiedzialność wobec Kupującego.

7. Gwarancje
Z wyjątkiem niezbywalnego ustawowego prawa Kupującego lub z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie lub uzgodnionych w inny sposób pisemnie przez Sprzedającego, żadne gwarancje nie mogą być uzgodnione lub domniemane w umowie między Kupującym a Sprzedającym i bez uszczerbku dla ogólności wykluczenia nie można udzielać gwarancji ani domniemywać, co do oczekiwanej wytrwałości towarów lub ich przydatności do określonego celu lub zastosowania w jakimkolwiek konkretnym stanie bez konkretnego postanowienia lub pisemnej zgody Sprzedającego.

8. Siła wyższa
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego ani nie narusza umowy z powodu opóźnienia w wykonaniu lub niewykonaniu któregokolwiek z obowiązków, jeżeli opóźnienie lub niewykonanie spowodowane było z przyczyn poza kontrolą Sprzedającego.

9. Tytuł prawny do Produktów i ryzyko

(a) Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktów przechodzi na Kupującego z chwilą dostawy. Niezależnie od dostawy i przejścia ryzyka, tytuł prawny i własność towaru pozostają w gestii Sprzedającego do czasu otrzymania przez Sprzedającego w gotówce lub rozliczonych płatnościach pieniężnych pełnej ceny towarów.

(b) Do czasu, gdy nieruchomość w towarze przejdzie do Kupującego, Kupujący zatrzyma towar jako agent powierniczy Sprzedającego i kauczuk, a także zachowa towary oddzielnie od towarów Sprzedającego i osób trzecich oraz je odpowiednio przechowa, uchroni i ubezpieczy oraz zidentyfikuje jako własność Sprzedającego. Kupujący ma prawo do odsprzedaży lub używania towarów w ramach zwykłej działalności i zachowuje wszystkie takie dochody oddzielnie od wszelkich środków pieniężnych lub majątku Kupującego i stron trzecich.

(c) Do momentu kiedy własności towaru jest przekazana na Kupującego, Sprzedający będzie miał prawo w dowolnym momencie zażądać od Kupującego dostarczenia towarów do Sprzedającego (lub jak on wskaże), a jeśli Kupujący nie zrobi tego niezwłocznie, do wejścia na teren gdzie przechowywane są towary i ich odzyskania.

10. Warunki płatności

(a) Sprzedający będzie uprawniony do fakturowania Kupującego w dowolnym momencie podczas dostawy, po dostawie lub oferty dostawy towarów. Kupujący zapłaci cenę za towar w terminie 30 dni od końca miesiąca, w którym faktura Sprzedającego jest wystawiona. Cena za towar nie obejmuje żadnego obowiązującego podatku od wartości dodanej lub innego podatku od sprzedaży, który Kupujący będzie dodatkowo zobowiązany zapłacić Sprzedającemu w momencie zapłaty ceny towaru.

(b) Sprzedający zastrzega sobie prawo do naliczenia odsetek od zaległych rachunków (zarówno przed, jak i po każdym wyroku) według stopy wynoszącej 2% powyżej podstawowej stopy kredytowej Bankierów Sprzedającego w czasie obowiązywania. Sprzedający, bez uszczerbku dla innych dostępnych środków, będzie uprawniony w przypadku niewywiązania się przez Kupującego z płatności w odpowiednim czasie do zawieszenia lub anulowania dalszych dostaw.

11. Wypowiedzenie
Jeśli Kupujący naruszy lub popełni naruszenie niniejszych Warunków lub jakichkolwiek innych zobowiązań wobec Sprzedającego, jeżeli jakikolwiek składnik majątku Kupującego stanie się przedmiotem zajęcia sądowego, egzekucji lub innego postępowania lub jeśli Kupujący dokona jakichkolwiek ustaleń lub składu z wierzycielami, lub (będąc osobą) popełni akt bankructwa, lub w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości należy mu przeciwstawić lub (jeżeli Kupujący jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością) jakiekolwiek postanowienie lub wniosek o zamknięcie działalności tego przedsiębiorstwa (z wyjątkiem łączenia i rekonstrukcji) zostaną przekazane lub przedstawione, lub jeżeli zostanie ustanowiony odbiorca lub odbiorca administracyjny lub administrator, lub gdy Kupujący zaprzestanie działalności lub grozi zaprzestaniem prowadzenia działalności, lub gdy Sprzedający w rozsądny sposób uściśli, że którekolwiek z powyższych okoliczności ma nastąpić, i powiadamia o tym fakcie Kupującego w związku z tym, Sprzedający będzie miał prawo niezwłocznie do ustalenia każdej umowy, która następnie będzie istniała i po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia o takim ustaleniu wysłanego na ostatni znany adres lub zarejestrowaną siedzibę Kupującego, każda istniejąca umowa będzie traktowana, jako ustalona, bez uszczerbku dla jakichkolwiek roszczeń lub praw, które Sprzedający mógłby w inny sposób posiadać lub wykonywać.

12. Warunki eksportu

(a) W niniejszym punkcie "Warunki Incoterms" oznaczają międzynarodowe zasady interpretacji warunków handlu Międzynarodowej Izby Handlowej obowiązujące w dniu zawarcia umowy. O ile kontekst nie wymaga inaczej, każde określenie lub wyrażenie, które jest zdefiniowane lub nadane szczególne znaczenie w postanowieniach Incoterms, ma takie samo znaczenie w niniejszych Warunkach, ale w przypadku jakiegokolwiek konfliktu między postanowieniami Incoterms a niniejszymi Warunkami, te ostatnie panują.

(b) Jeżeli towary są dostarczane do wywozu ze Zjednoczonego Królestwa, postanowienia niniejszego paragrafu 12 (z zastrzeżeniem szczególnych warunków uzgodnionych pisemnie między Kupującym a Sprzedawcą) obowiązują niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień niniejszych Warunków.

(c) Nabywca jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich przepisów lub regulacji dotyczących importu towarów do kraju przeznaczenia oraz za opłacenie wszelkiego cła.

(d) O ile nie uzgodniono inaczej pisemnie między Kupującym a Sprzedawcą, towary zostaną dostarczone na warunkach Ex Works (EXW).

(e) Kupujący jest odpowiedzialny za zorganizowanie testowania i kontroli towarów na terenie Sprzedającego przed wysyłką. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia z tytułu wad towaru, które byłyby widoczne podczas kontroli i które zostałyby wykonane po wysyłce lub w przypadku jakiejkolwiek szkody podczas transportu.

13. Przesyłki zagraniczne
Towary, w tym wszelkie oprogramowanie, dokumentacja i wszelkie powiązane dane techniczne zawarte z takimi Produktami lub zawarte w nich, a także wszelkie produkty wykorzystujące takie towary, oprogramowanie, dokumentację lub dane techniczne (zwane łącznie "Produktami objętymi regulacjami") mogą podlegać prawom i przepisom eksportowym Stanów Zjednoczonych, w tym przepisów eksportowych i Międzynarodowych Przepisów w zakresie Obrotu Bronią. Nabywca nie zezwoli żadnym stronom trzecim na bezpośrednie lub pośrednie eksportowanie, reeksportowanie lub udostępnianie jakichkolwiek Produktów objętych regulacjami do jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, do którego, lub jakikolwiek podmiot, do którego eksport, reeksport lub udostępnia jakichkolwiek Produktów objętych regulacjami jest zabronione przez odpowiednie federalne lub zagraniczne prawa, przepisy lub zasady. Kupujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie przypadki naruszenia postanowień niniejszego Akapitu przez niego i jego następców prawnych i uprawnionych cesjonariuszy, rodziców, poczet członków, pracowników, urzędników, dyrektorów, akcjonariuszy, klientów, agentów, Kupujących, odsprzedawców lub dostawców. Kupujący musi przestrzegać wszystkich obowiązujących krajowych i zagranicznych praw, przepisów i zasad oraz wypełnić wszystkie wymagane zobowiązania (w tym uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia na eksport lub inne zatwierdzenia rządowe) przed dokonaniem eksportu, reeksportu, lub udostępnieniem wszelkich Produktów objętych regulacjami. Kupujący uprzednio pisemnie powiadomi o konieczności spełnienia wymogów takich praw i przepisów każdą osobę, firmę lub podmiot, o której ma powody sądzić, że nabywa wszelkie takie Produkty objęte regulacjami od Kupującego z zamiarem eksportu lub reeksportu. Ani Kupujący, ani żaden z jego dyrektorów, urzędników, pracowników czy agentów nie jest osobą lub podmiotem, który (i) obecnie podlega dochodzeniu Urzędu Kontroli Aktywów Zagranicznych, Ministerstwo Skarbu („OFAC”), Biura Wykonywania Sankcji Finansowych w ramach Jej Królewskiej Mości Skarbu Państwa lub jakiegokolwiek innego podmiotu rządowego lub ponadnarodowego nakładającego sankcje gospodarcze i embargo na handel ("Biuro Śledcze Sankcji") lub (ii) jest bezpośrednio lub pośrednio posiadany lub kontrolowany przez jakąkolwiek osobę, która obecnie podlega śledztwa w sprawie sankcji. Kupujący niezwłocznie powiadomi Sprzedającego, gdy on lub którykolwiek z jego dyrektorów, urzędników, pracowników lub agentów padnie jakiemukolwiek śledztwu w sprawie sankcji. Kupujący jest i był zgodny ze wszystkimi ustawami, prawami, rozporządzeniami, przepisami, zasadami, kodeksami, zamówieniami rządowymi lub innymi wymaganiami lub przepisami prawnymi każdego organu rządowego administrowanego przez OFAC, Biuro Wykonywania Sankcji Finansowych w ramach Jej Królewskiej Mości Skarbu Państwa lub jakikolwiek inny podmiot rządowy lub ponadnarodowy nakładający sankcje gospodarcze i embargo na handel ("Ustawy z Zakresu Sankcji Gospodarczych") przeciwko wyznaczonym krajom ("Krajom objętym embargiem"), podmiotom i osobom, w tym bez ograniczeń, osobom lub podmiotom wymienionym na Liście Osób Oznaczonych oraz Zablokowanych lub Skonsolidowanym Wykazie Celów Sankcji Finansowych w Zjednoczonym Królestwie (zwanych łącznie "Docelowymi Embargami"). Kupujący nie jest i nie był Docelowym Embargiem ani w inny sposób nie podlegał jakimkolwiek ustawom o sankcjach gospodarczych. Kupujący musi przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących kar gospodarczych. Nie ograniczając ogólności powyższego, Kupujący nie może (i) bezpośrednio ani pośrednio eksportować, reeksportować, przeładowywać, ani w inny sposób dostarczać towary lub żadną część towarów do Docelowego Embarga lub (ii) pośredniczyć w negocjacjach, finansować lub w inny sposób ułatwić jakąkolwiek transakcję naruszającą jakąkolwiek Ustawę Sankcji Gospodarczych. Środki pieniężne wykorzystane na sfinansowanie zakupu towarów przez Kupującego nie zostały sfinansowane ani w inny sposób uzyskane od rządu lub Docelowego Embarga.

14. Zgodność postępowania z przepisami prawa
Kupujący jest odpowiedzialny za przetwarzanie wszystkich rejestracji i zezwoleń na przywóz w celu importu Produktów i będzie przestrzegać, przed importem tych Produktów wszelkich obowiązujących przepisów i innych wymagań, w tym, między innymi, dotyczących etykietowania, bezpieczeństwa i użytkowania, obsługi i usuwania niebezpiecznych materiałów, import i eksport materiałów oraz wszelkie inne obowiązujące prawa i przepisy. Kupujący oświadcza i gwarantuje, że ani on, ani żaden z jego funkcjonariuszy, dyrektorów, pracowników lub agentów nie jest urzędnikiem, agentem lub pracownikiem żadnego rządu, agencji rządowej, partii politycznej lub kandydatem do jakiegokolwiek biura politycznego. Kupujący niezwłocznie powiadomi Sprzedającego o ile zdarzenia takie nastąpią, które mogą w sposób uzasadniony spowodować wyjątek od powyższego. Kupujący nie może bezpośrednio lub pośrednio, w imieniu, na rzecz, lub na korzyść Sprzedającego, oferować, obiecywać lub upoważniać do zapłaty, lub wypłacać jakiekolwiek odszkodowanie, lub przekazywać cokolwiek wartościowego jakiemukolwiek urzędnikowi, agentowi lub pracownikowi jakiegokolwiek rządu lub agencji rządowej, lub jakiejkolwiek partii politycznej lub urzędnikowi, pracownikowi lub agencji takiej partii, lub któremukolwiek kandydatowi do urzędu politycznego, w celu wpłynięcia na jakiekolwiek działania lub decyzję takich Urzędników Zagranicznych lub w celu uzyskania lub utrzymania biznesu. Kupujący wymaga, aby każdy z jego dyrektorów, urzędników, pracowników i agentów przestrzegał postanowień niniejszego Akapitu, Ustawy o Zapobieganiu Praktykom Korupcyjnym ("FCPA") Stanów Zjednoczonych, 15 U.S.C. § 78dd-1 et. seq, Ustawa Zjednoczonego Królestwa o zwalczaniu łapownictwa i wszelkie inne podobne akty prawne, które mają zastosowanie do Kupującego.

15. Zrzeczenie się praw
Żadne zrzeczenie się przez Sprzedającego jakiegokolwiek naruszenia umowy między Sprzedającym a Kupującym, przez Kupującego nie będzie uważane za zrzeczenie się jakiegokolwiek późniejszego naruszenia tego samego lub jakiegokolwiek innego postanowienia.

16. Obowiązujące prawo
Niniejsza Umowa będzie interpretowana zgodnie z prawem Anglii.
 
 
 
 
 
 
 
 


© 2024 MOCAP. All Rights Reserved.